Vítejte na našem webu

Webové stránky Ekoškoly jsou určeny žákům a učitelům Gymnázia Kadaň, rodičům, bývalým studentům a učitelům a ostatní veřejnosti, kterou zajímá, čím naše škola žije.

V listopadu 2013 jsme potřetí získali titul Ekoškola (Eco-School) a rádi bychom si toto ocenění udrželi i do budoucna. Na webových stránkách přinášíme informace o činnostech, které proběhly nebo je plánujeme. Uvítáme také jakékoli náměty pro další činnosti. 

V období 2013 - 2017 se věnujeme tématům: Odpady, Voda, Prostředí školy, Energie, okrajově Klimatické změny a Doprava. Nově jsme se rozhodli pro téma Šetrný spotřebitel.

Snažíme se chovat podle vlastního Ekokodexu:

 

 

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.

 

Zásady, jak bychom se měli chovat ve škole, která má titul Ekoškola:

 

1. Třídíme odpady do správných kontejnerů – plast, papír, elektrospotřebiče, baterie, různé. Všichni!

2. Neplýtváme vodou ani ve třídách ani na WC.

3. Zhasínáme světla, počítače, dataprojektory  po skončení práce.

4. Hlídáme teplotu ve třídě, větráme, ale nepřetápíme.

5. Záleží nám na čistotě a vzhledu našeho okolního prostředí.

 

                                                                                                                    Webové stránky graficky připravil Patrik Novák, třída Sp

O programu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola probíhá kromě České Republiky také v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

V ČR zapojeno 250 škol, některé získaly titul již 3x. Gymnázium Kadaň získalo 2. titul v listopadu 2011.

7 KROKŮ K EKOŠKOLE
1. založení pracovního týmu

 

Ve škole je založen pracovní tým Ekoškoly složený  ze žáků, učitelů a dalších. Tým koordinuje průběh celého programu na škole a podílí se na realizaci plánovaných aktivit. Klíčová je především aktivita žáků (podílejí se na rozhodování a přebírají za realizaci programu zodpovědnost).

2. analýza ekologického stavu školy

 

 

V rámci tohoto kroku mají žáci za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech odpady, energie, voda a prostředí školy. Celou aktivitu koordinuje Ekotým, ale měla by se do činnosti zapojit celá škola (alespoň většina).

3. plán činností

 

 

Na základě zpracování výsledků analýzy si škola vybere oblasti, kterým se bude v následujícím období více věnovat, stanoví si v rámci těchto oblastí krátkodobé i dlouhodobé cíle. Naplánuje si prostředky k dosažení těchto cílů a rozpracujete roční plán s časovým rozvrhem konkrétních a proveditelných úkolů a činností, které povedou ke zlepšení školy a jejího okolí a její ekologizaci. U jednotlivých úkolů musí být určeno, kdo je za jeho plnění odpovědný. Důležité je, aby za plnění některých úkolů byli odpovědni sami žáci.


4. monitorování a vyhodnocování

 

 

Zároveň se stanovováním úkolů v plánu činností si Ekotým určí způsoby hodnocení jejich plnění. V průběhu realizace programu sleduje plnění jednotlivých úkolů a hodnotí dopad realizovaných opatření. Diskutuje o důvodech, proč se úkoly povedlo nebo nepovedlo splnit a stručně tyto důvody zaznamenává.


5. environmentální výchova ve výuce

 

 

Jedním cílem programu Ekoškola je, aby žáci porozuměli vybraným problémům životního prostředí v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, jejich důsledkům a příčinám a vztahu k nim samotným. K naplnění tohoto cíle přispěje začlenění těchto oblastí do co nejvíce předmětů: všichni žáci se tak setkají s tématy vzdělávání k trvalé udržitelnosti jako je energie, voda, odpady atd. Na základě získaných poznatků pak žáci mohou plánovat a ovlivňovat samotné fungování školy.


6. informování a spolupráce

 

 

Ekotým se neustále snaží zapojit do programu celou školu a širší veřejnost (prostřednictvím nástěnek, školního časopisu, místních novin, pořádání konference s představením výsledků programu, dotazníkového šetření, výstav i pro širší veřejnost, případně relací v rádiu či televizi). Celá škola nejméně jednou ročně uspořádá  „Den činu“ (např. úklid okolí, výsadbu květin či stromů, celoškolní konferenci, akci pro veřejnost...) a snaží se tak zvyšovat povědomí o Ekoškole uvnitř školy (všichni žáci a učitelé) i mezi širší veřejností.


7. ekokodex

 

 

Žáci a učitelé si vytvoří společné vyznání hodnot a návod k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Návod by měl být výsledkem vyjednávání co nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.

 

Program Ekoškola se věnuje několika tématům, která rozděluje do dvou částí:

Základní témata

Energie - žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a "tlačí" školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

Odpady - v tématu odpady žáci zjišťují, jak se na škole třídí, pořádají osvětové kampaně a vytváří a vyvěšují grafické průvodce ke košům na tříděný odpad ve škole.

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními návrhy, zvýšení počtu kytek ve škole, vytváření odpočinkových místností a venkovních učeben včetně pocitových chodníků atd.

Voda - v tématu voda žáci vytváří cedulky upozorňující na šetření vodou z kohoutků či správné splachování na toaletách. Sledují, jaké čistící prostředky se využívají v rámci školy a hledají řešení, jak to zlepšit.

Rozšířená témata

Doprava - žáci pořádají osvětové kampaně za využívání veřejné hromadné dopravy či pořádají cyklistické dny. Pomocí hlukoměrů půjčených od Sdružení TEREZA měří množství hluku, které způsobují automobily v okolí školy a výsledky pak často prezentují i představitelům města.

Šetrný spotřebitel - toto téma žáky vede k přemýšlení o tom, co a kde nakupují. Jaké jsou vazby mezi zbožím z obchodů a poškozování životního prostředí. Žáci dělají různé projekty a osvětové kampaně, které často přenášejí i domů.

Klimatické změny - žáci sledují vliv školy a i svého města na mikroklima svého kraje. Zjišťují, jakým způsobem probíhají klimatické procesy a co vše je ovlivňuje.

Biodiverzita - v tématu biodiverzita se žáci zaměřují na sledování geneticky modifikovaných organismů a jejich vlivu na životní prostředí, zjišťují rozdíl mezi přírodní a uměle vytvořenou zahradou, staví hmyzí hotely na školních zahradách a mnoho dalšího.

Tématům Ekoškoly se školy věnují ve výuce, v rámci projektových dnů a týdnů nebo tematických dnů. Školy připravují v rámci těchto témat výukové programy pro mladší žáky či pořádají osvětové akce pro veřejnost. K seznámení žáků s tématy může škola využít pracovní listy Ekoškoly. Při realizaci ekologických opatření ve škole se může inspirovat v příručce Ekoprovoz ve školách.

U každého tématu může škola realizovat množství praktických činností ve škole či v jejím okolí. Nemusí se vždy jednat o finančně náročné opatření, stačí začít něčím malým, například zavírat kohoutek s vodou či zbytečně nesvítit.

CÍLE EKOŠKOLY
Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí.

Sensitivita

Žáci mají pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí a chtějí je měnit, aby bylo bylo příjemné a ekologické.

Zákonitosti

Žáci porozumí tomu, jak jejich činnost ve škole (např. zacházení s vodou, energií, odpady..) ovlivňuje přirozené procesy v životním prostředí.

Problémy a konflikty

Žáci identifikují environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí. Analyzují příčiny, důsledky těchto problémů a konflikty vznikající při řešení.
Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, že je mohou ovlivnit a, že se mohou do jejich řešení zapojit.

Výzkumné dovednosti:

Žáci zkoumají efektivitu navrhovaných a realizovaných opatření k ekologizaci provozu školy.

Akční strategie

Žáci analyzují stav školy ve stanovených oblastech, plánují zlepšení současného stavu, navrhují opatření, která realizují, monitorují a vyhodnocují jejich fungování a dopad. Svým každodenním chováním přispívají k naplňování těchto opatření.
Žáci informují o výsledcích této práce celou školu a šíří informace navenek (do obce apod.). Prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost).

Kooperativní dovednosti

Žáci partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.

 

                                                                              Volně převzato z www.terezanet.cz

Ekoškola - titul třetí

Již v listopadu naše škola potřetí obhájila titul Eco-School, ale slavnostní předání titulu a vlajky proběhlo až 19. června 2014. Za školní Ekotým se ho zúčastnili studenti Ondřej Chobot, Antonín Špatný a Vít Krátký, doprovázel je p. ředitel Mgr. Tomáš Oršulák, PhD. a koordinátorka programu PaedDr. Hana Kožíšková. Místo předávání bylo opravdu reprezentativní - Senát Parlamentu ČR. Z programu nás kromě vyhlášení zaujala prohlídka historické budovy Senátu, mohli jsme dokonce na chvíli sledovat senátory na zasedání.  Moc se nám líbila také krásná zahrada, kde probíhala odpolední část programu.

Hana Kožíšková


   
     

     

Tento příspěvek byl publikován                                    dne 23. 6. 2014 (Pondělí) v 20.14                  v rubrice Akce a projekty,  Soutěže a olympiády,  Zprávy

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Novinky

Zahraniční spolupráce se školou v East Londonu v Jihoafrické republice

29.10.2017 22:44
Za Ekotým jsme poslali dopis do školy v Jihoafrické republice, která má zájem s námi...

Sklizeň vína, živý plot, hmyzí domeček

29.10.2017 16:01
  Pěkné počasí v polovině října umožnilo 3 nenápadné akce kolem budovy školy. Proběhla 3....

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE NA WEBU GLOBE

23.06.2017 22:50
PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE NA WEBU GLOBE Naše škola spolu s dalšími šesti školami v ČR je na...

JUBILEJNÍ 10. MINI GLOBE GAMES NA GYMNÁZIU KADAŇ

05.06.2017 22:53
JUBILEJNÍ 10. MINI GLOBE GAMES NA GYMNÁZIU KADAŇ Začínali jsme v roce 2008 jen s představou...